logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY EDUKACYJNEJ
DLA PROFESJONALISTÓW

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych na platformie edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę / dawniej Fundacji Dzieci Niczyje, zwanej w skórcie platformie edukacyjnej lub platformie.
2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych na platformie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
3. Podmiotem oferującym usługi i treści na platformie edukacyjnej jest:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
zwana dalej Podmiotem prowadzącym platformę.
4. Adres korespondencyjny Podmiotu prowadzącego platformę to:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Dział Edukacji i Szkoleń
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa


ROZDZIAŁ II.
OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


1. Prawa autorskie do treści publikowanych na platformie edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę posiada podmiot prowadzący platformę oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na stronach portalu.
2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na stronach portalu, jak również szata graficzna portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści.
3. Jeżeli inaczej nie stanowi Regulamin danego zdarzenia edukacyjnego, wszelkie materiały opublikowane na platformie można kopiować, przechowywać oraz upowszechniać i publicznie odtwarzać zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/.). Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych.
4. Wykorzystanie materiałów portalu do celów komercyjnych i na zasadach innych niż określa to punkt wyżej wymaga każdorazowo pisemnej zgody podmiotu prowadzącego platformę.


ROZDZIAŁ III.
KORZYSTANIE Z PLATFORMY


1. Platforma prezentuje ofertę edukacyjną Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
a) Zasoby platformy zostały podzielone na pięć działów:
- E-learning
- Scenariusze zajęć
- Szkolenia otwarte i konferencje
- Materiały edukacyjne
- Szkolenia na zamówienie
b) Każdy dział jest zbiorem zdarzeń edukacyjnych, opisanych według powtarzalnego schematu, zawierającego:
- informacje ogólne (adresaci, formuła, cel, słowa kluczowe)
- informacje szczegółowe (będące rozwinięciem podanych informacji ogólnych)
- informacje dodatkowe (jeżeli dotyczą danego zdarzenia i może to być min. program/plan, regulamin, inne)
c) Zdarzenia edukacyjne zostały skatalogowane i posortowane według określonych bloków tematycznych. Jedno zdarzenie może być przypisane do kilku bloków.
d) W celu ułatwienia przeszukiwania zasobów platformy może posłużyć się wyszukiwarką.
e) Użytkownicy po odbyciu szkolenia proszeni są o ocenę wydarzenia tj. wypełnienie formularza ewaluacji. Wypełnienie ewaluacji skutkuje udostępnieniem zaświadczenia.
f) Ocena szkolenia nie jest anonimowa. Dostęp do danych ma jedynie Dział edukacji i szkoleń Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
2. Korzystanie z platformy edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę jest bezpłatne.
3. Użytkownicy platformy mają możliwość założenia konta pozwalającego na spersonalizowany dostęp do usług i treści udostępnianych na platformie.
4. W przypadku niektórych usług i treści (min. zgłoszenie/zarejestrowanie się na szkolenie/konferencję, pobranie materiałów edukacyjnych, udział w szkoleniu e-learning) rejestracja do platformy i/lub założenie konta Użytkownika jest wymagane.
a) Rejestracja z kodem dotyczy wyłącznie rejestracji ograniczonej i ściśle powiązana jest z określonym zdarzeniem edukacyjnym (gł. tzw. szkoleniem zamkniętym).
5. Rejestrując się na platformę i/lub zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
6. Newsletter
a) Subskrybentem newslettera platformy edukacyjnej jest osoba która zarejestrowała się na platformie.
b) Subskrypcja newslettera jest bezpłatna.
c) Rejestrując się, użytkownik zgadza się otrzymywać newsletter zawierający wiadomości dotyczące oferty edukacyjnej znajdującej się na platformie edukacyjnej.
d) Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do wysyłania innych, niezapowiedzianych wiadomości (np. życzeń świątecznych, pilnych wiadomości o nowo realizowanych programach, ogłoszeń itp.) do subskrybentów newslettera.
e) Newsletter wysyłany jest miesięcznie z wyjątkiem sytuacji opisanych w ppkcie d
7. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na platformie edukacyjnej. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
8. Pytania i uwagi dotyczące platformy należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ROZDZIAŁ IV.
KONTO UŻYTKOWNIKA


1. Bezpłatne konto zakładane jest automatycznie po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego do platformy.
2. Aby konto zostało założone wymagane jest podanie następujących danych:
- Imienia i nazwiska
- Adresu e-mail
- Województwa
7. Dostęp do konta możliwy jest przy użyciu przeglądarki WWW pod adresem www.edukacja.fdds.pl.
8. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do przesyłania na spersonalizowane konta użytkowników informacji związanych z funkcjonowaniem platformy edukacyjnej Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, a także informacji dotyczących poszczególnych zdarzeń edukacyjnych dostępnych na platformie.


ROZDZIAŁ V.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Zbierane dane przeznaczone są do wykorzystania wyłącznie przez podmiot prowadzący platformę.
2. Administratorem danych osobowych zbieranych na platformie edukacyjną jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z siedzibą w Warszawie (03-926), przy ul. Walecznych 59.
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmiot prowadzący platformę swych danych osobowych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach platformy w celach informacyjnych, dydaktycznych i statystycznych oraz rekrutacji i organizacji poszczególnych zdarzeń edukacyjnych, jak również w celach sprawozdawczości projektowej Administratora danych osobowych.
4. Podanie danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług platformy edukacyjnej.
5. Użytkownik może także wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji spoza platformy edukacyjnej – o podejmowanych przez Fundację działaniach statutowych, możliwościach wsparcia Fundacji oraz/lub działaniach realizowanych przez Fundację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dot. min. oferty szkoleniowej, wydawniczej).
6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


ROZDZIAŁ VI.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. Podmiot prowadzący platformę edukacyjną dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania platformy oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania platformy.

2. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione, np. w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, uzasadnionego podejrzenia posługiwania się fałszywymi danymi. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.


ROZDZIAŁ VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach portalu.