logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: nauczyciele z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci klas podstawowych i gimnazjum. Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 21.09.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka, nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowania go do współpracy w związku z podjęciem interwencji, zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicem na temat podejmowanej interwencji, zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka, uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowanej interwencji.