logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Poradnik
Adresat: sędziowie wydziałów rodzinnych i nieletnich oraz sędziowie wydziałów cywilnych.
Wskazówki dotyczące optymalnej organizacji wysłuchania dziecka.

Ulotka
Adresaci:
młodzież, dzieci.
Informacje dla dziecka-świadka dotyczące procedur sądowych.

Broszura
Adresaci:
rodzice, pedagodzy.
Informacje nt. Karty Praw Dziecka - Ofiary Przestępstwa, przygotowanej w ramach programu ochrony dzieci uczestniczących w procedurach prawnych.

Monografia
Adresaci: profesjonaliści uczestniczący w procedurach karnych z udziałem małoletniego, w szczególności reprezentujący małoletnich pokrzywdzonych jako kuratorzy procesowi.
Monografia w kompleksowy sposób omawia zagadnienia związane z występowaniem w postępowaniu karnym kuratora procesowego dla małoletniego pokrzywdzonego.

Poradnik
Adresaci: rodzice dzieci pokrzywdzonych przestępstwem przez drugiego rodzica.
Poradnik odnosi się do najważniejszych informacji o kuratorze procesowym dla małoletniego oraz o uprawnieniach rodzica w postępowaniu karnym. Zawiera także krótką informację o kuratorze skierowaną do dzieci i nastolatków.
Plakat
Adresaci:
profesjonaliści uczestniczący w przesłuchaniu dzieci w procedurach karnych, dzieci składające zeznania w procedurach karnych, rodzice/opiekunowie dzieci-świadków.
Przekaz IV edycji kampanii "Dziecko - świadek szczególnej troski" Fundacji Dzieci Niczyje i Ministerstwa Sprawiedliwości organizowanej pod hasłem "Przesłuchanie dziecka to sztuka". Kampania ma na celu uwrażliwianie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości na problematykę przesłuchania dziecka.

Poradnik
Adresaci: 
profesjonaliści uczestniczący w przesłuchaniu małoletnich ofiar i świadków przestępstw.
Poradnik w sposób kompleksowy porusza problematykę przesłuchiwania dzieci, w tym małoletnich z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez zaprezentowanie odpowiednich regulacji prawnych w tym obszarze, psychologicznej perspektywy przesłuchania dziecka, organizacji i realizacji tej czynności procesowej, roli i zadań biegłego psychologa, przygotowania małoletnich świadków do udziału w przesłuchaniu.

Poradnik
Adresaci: rodzice.
Publikacja adresowana do rodziców, których dzieci są pokrzywdzonymi lub świadkami przestępstw popełnionych z użyciem przemocy, groźby, wykorzystania seksualnego oraz przemocy domowej. Poradnik zawiera praktyczne rady, które będą pomocne z poradzeniu sobie z doświadczeniem udziału w sprawach karnych.

Poradnik
Adresaci:
zespoły interdyscyplinarne.
Realizacji procedury „Niebieskiej Karty”, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dziecka-ofiary przemocy w rodzinie.