logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Szkolenia na zamówienie
Adresaci: instytucje/organizacje działające w obszarze profilaktyki, edukacji, zdrowia, a także opieki nad dziećmi i pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom.
Cel szkoleń: podniesienie wiedzy i kompetencji profesjonalistów nt. problemu krzywdzenia dzieci, możliwości przeciwdziałania krzywdzeniu i pomocy dzieciom doznającym krzywdzenia oraz promowanie Standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także wsparcie rodziców/opiekunów dzieci na róznym etapie ich rozwoju.
Proponowane moduły szkoleniowe zostały pogrupowane w bloki tematyczne, opisane poniżej. Opisy poszczególnych szkoleń dostępne są po rozwinięciu kategorii  przyciskiem "więcej".

Szkolenia na zamówienie
Adresaci: dyrektorzy/kierownicy i pracownicy szkół, żłobków, domów dziecka, przedszkoli, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków kolonijnych, klubów sportowych oraz innych placówek, w tym również hoteli i  pensjonatów, w których przebywają dzieci i młodzież.
Cel szkoleń: uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci, zapoznanie uczestników szkolenia ze Standardami Ochrony Dzieci przed Krzywdzeniem, wyposażenie w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci, a także rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci.

Szkolenia na zamówienie
Adresaci: psycholodzy i terapeuci pracujący terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą po doświadczeniach przemocy.
Cel szkoleń: zapoznanie uczestników ze specyfiką proponowanego podejścia terapeutycznego i stosowanych technik oraz doskonalenie umiejętności planowania procesu terapeutycznego.
 

pliki do pobrania:


Opis ofertowy modułu dot. terapii samouszkodzeń - plik PDF - 0,53 MB

Opis ofertowy modułu dot. terapii grupowej - plik PDF - 0,57 MB

Szkolenia na zamówienie
Adresaci: profesjonaliści pracujący z dziećmi, a w szczególności z młodzieżą.
Cel szkoleń: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia wobec dzieci i młodzieży oraz problematykę ryzykowanych zachowań on-line i off-line, a także podniesienie kompetencji w zakresie podejmowania działań profilaktycznych i pomocowych.
Szkolenia na zamówienie
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni, nauczyciele, edukatorzy i inni profesjonaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą oraz/lub rodzicami i działający w obszarze profilaktyki krzywdzenia dzieci i/lub podejmowania przez dzieci zachowań ryzykownych .
Cel szkoleń: przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć edukacyjnych - profilaktycznych wg autorskich scenariuszy.
Szkolenia na zamówienie
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni i inni profesjonaliści pracujący z dziećmi i osoby zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Cel szkoleń: uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci oraz zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących rozpoznawania przemocy, podejmowania interwencji psychologicznej i działań pomocowych oraz prowadzenie rozmowy z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami, a także doskonalenie umiejętności pracy zespołowej i efektywnego wykorzystania swoich kompetencji.
Szkolenia na zamówienie
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, asystenci rodzinni, dzielnicowi, pracownicy pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi i na rzecz dzieci, a także sędziowie karni i cywilni, prokuratorzy, biegli psycholodzy oraz przedstawiciele instytucji prowadzących pokoje przesłuchań dla dzieci.
Cel szkoleń: uporządkowanie oraz podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie standardów przyjaznego przesłuchiwania małoletnich świadków oraz procedur wysłuchania dzieci w sprawach rozwodowych i rodzinnych.