logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci:
pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oraz inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie oraz podniesienie kompetencji w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych.
Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci: przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz dzieci w obszarze opieki, edukacji i pomocy, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji krzywdzenia dzieci oraz podstawowych umiejętności nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym.
Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: zdobycie przez uczestników podstawowych umiejętności podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku zaistnienia problemu przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz prowadzenia rozmów z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami na temat podejmowania interwencji.
Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, wychowawcy, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: uwrażliwienie na problem przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni oraz zdobycie przez uczestników podstawowych umiejętności podejmowania interwencji i działań pomocowych w sytuacji zaistnienia przemocy rówieśniczej.
Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, asystenci rodzinni, dzielnicowi, pracownicy placówek pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi i na rzecz dzieci.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: dostarczenie wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie ochrony dzieci przed przemocą oraz udziału dzieci w procedurach karnych i cywilnych, a także zdobycie przez uczestników umiejętności podejmowania interwencji i ochrony dzieci w postępowaniu karnym.
Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci:
dyrektorzy i pracownicy szkół, żłobków, domów dziecka, przedszkoli, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków kolonijnych oraz innych placówek, w których przebywają dzieci i młodzież.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci.
Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci: pedagodzy, psycholodzy, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciele, edukatorzy i inni profesjonaliści pracujący z młodzieżą, którzy prowadzą lub zamierzają prowadzić zajęcia profilaktyczne z dziećmi w wieku 12-18 lat na temat podejmowania zachowań ryzykownych.
Czas trwania: 1 dzień tj. 8 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia wobec dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat oraz problematykę ryzykownych zachowań, a także przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych w tej grupie wiekowej.

Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonaliści pracujący z dziećmi do 3 roku życia.
Czas trwania: 2 dni tj. 16 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: przygotowanie uczestników do prowadzenia warsztatów dla rodziców na temat wychowania bez klapsa.

Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci: pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oraz inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą.
Czas trwania: 3 dni tj. 24 godziny dydaktyczne (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonaliści pracujący z matkami dzieci do 1 roku życia.

Oferta szkolenia na zamówienie
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonaliści pracujący z rodzicami małych dzieci.
Czas trwania: 3 dni tj. 24 godziny dydaktyczne (x45min) + przerwy.
Cel szkolenia: przygotowanir uczestników do prowadzenia warsztatów dla rodziców dzieci w wieku od 1 do 3 lat w oparciu o scenariusz cyklu spotkań z rodzicami, a także opracowaną teorię do omawianych zagadnień.