logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonaliści, którzy na co dzień pracują z rodzicami dzieci 0-6 lat.
Termin: 24-25 marca 2018 r.
Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman, ul. Walecznych 59, Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: warsztat dwudniowy: 24 marca (sobota), godz. 9.00–18.00 i 25 marca (niedziela), godz. 9.00–16.00.
Cel: Przygotowanie uczestników do przeprowadzenia dwudniowego warsztatu dla ojców, który pozwala ojcom przyjrzeć się sytuacji, w jakiej się aktualnie znajdują, sposobom funkcjonowania, uczuciom im towarzyszącym, potrzebom dzieci oraz wymienić doświadczenia związane z ojcostwem.
Adresaci: adwokaci Izby Warszawskiej praktykujący w obszarze prawa karnego oraz zainteresowani wykonywaniem roli kuratora procesowego.
Termin: 7.04.2018 r.
Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom FDDS, ul. Przybyszewskiego 20/24, Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 1 dzień, w godzinach 9:00 - 18:00.
Cel: pogłębienie wiedzy na temat instytucji kuratora procesowego małoletniego pokrzywdzonego w zakresie uregulowań prawnych i psychologicznych aspektów reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz przygotowanie do pełnienia ww. roli w postępowaniu karnym.
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: kierownicy żłobków, dyrektorzy przedszkoli, opiekunki pracujące w żłobkach, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci do 6 r.ż..
Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl.
Termin: 17.04.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą, rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci z klas szkół podstawowych.
Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 20.04.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci w wieku szkolnym oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi w wieku szkolnym z zakresu przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci.

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonaliści pracujący z dziećmi do 6 roku życia.
Termin: 21-22.04.br. (sobota-niedziela).
Miejsce: Warszawa, Centrum Dziecka i Rodziny FDDS, ul. Walecznych 59.
Koszt: 390zł netto + 23% VAT/VAT zw. 
Za zgłoszenie do 20.03.br. proponujemy dodatkowy rabat -7%!
Czas trwania:
2 dni tj. 16 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel: przygotowanie uczestników do prowadzenia warsztatów dla rodziców na temat wychowania bez klapsa, według autorskiego programu i scenariusza.

Rekrutacja zakończona. Trwa weryfikacja zgłoszeń.
Adresaci: pracownicy żłobków i przedszkoli (opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy) oraz opiekunowie Klubów Malucha z dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, niezatrudnieni na stanowisku psychologa, zawodowo opiekujący się dziećmi do 6 roku życia.
Termin: od 8.03 do 20.05.2018 r.
Miejsce: Warszawa, Mokotów (dokładny adres zostanie podany przed pierwszym zjazdem).
Koszt: szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników, finansowane przez Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
Czas trwania: 100 godzin dydaktycznych w formie czterech zjazdów 2 i 3-dniowych w godz. 9:00-16:30 (w sumie 10 dni szkoleniowych).
Cele: zwiększenie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i zachowania dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia oraz roli opiekuna i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z zachowaniami czy przeżywanymi emocjami przez dzieci, a także zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z pomocą rodzinie i dziecku w sytuacji rozstania z rodzicem, radzenia sobie z emocjami, stawiania granic, współpracy z dzieckiem, motywowania jego do działania, nagradzania i uczenia ponoszenia konsekwencji za postępowanie. Zwiększenie wiedzy o czynnikach ryzyka krzywdzenia dziecka i zakresie interwencji będącej w kompetencjach opiekuna.

Rekrutacja zakończona. Trwa weryfikacja zgłoszeń.
Adresaci:
psychologowie, terapeuci, psychoterapeuci, psychiatrzy-psychoterapeuci.
Ofertę studium kierujemy w szczególności do osób, które:
- mają doświadczenie w pracy klinicznej z rodzinami;
- w swojej pracy klinicznej stykają się z problemem depresji okołoporodowej;
- pracują lub chcą pracować terapeutycznie z kobietami w okresie okołoporodowym.
Pierwszeństwo mają osoby zatrudnione w placówkach świadczących usługi nieodpłatnie dla klientów/pacjentów.
Termin: od 13 kwietnia 2018 r. do 31 listopada 2018 r.
Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, Warszawa.
Koszt: Studium jest realizowane dzięki dotacji firmy Bridgepoint, jest bezpłatne dla uczestników.
Czas trwania: 96 godzin szkoleniowych, 6 zjazdów po 2 dni (piątek-sobota).
Cele: zwiększenie wiedzy słuchaczy na temat psychologiczno-społecznego kontekstu macierzyństwa, etiologii, diagnozowania, różnicowania i terapii depresji okołoporodowej i innych zaburzeń okresu okołoporodowego w perspektywie aktualnej wiedzy medycznej, rozumienia depresji okołoporodowej w różnych podejściach psychoterapeutycznych, metod pracy terapeutycznej z kobietą cierpiącą na depresję okołoporodową i jej rodziną.