logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 23-24.10.2017 r., 2 dni.
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
Koszt: 350 zł (z VAT) płatne na na podstawie faktury proformy wystawionej przez organizatora (szczegóły w regulaminie).
Cel: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; prezentacja modelowych rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz projektów oraz inicjatyw praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom; integracja środowiska specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy polskich i zagranicznych profesjonalistów.

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, asystenci rodzinni, dzielnicowi, pracownicy placówek pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 24-25.11.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12/25
Koszt: 390 zł netto (+23 %VAT/VAT zw.) za osobę.
Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cel: uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, udziału dzieci w procedurach karnych i cywilnych oraz nabycie podstawowych umiejętności podejmowania interwencji w przypadku zaistnienia problemu przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz prowadzenia rozmów z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami na temat podejmowania interwencji.

Rekrutacja na listę podstawową zamknięta, trwa rekrutacja na listę rezerwową, stan na dzień: 13.10.2017
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: pracownicy żłobków, przedszkoli oraz przedstawiciele innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci do 6 r.ż.,Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 17.10.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka, nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowania go do współpracy w związku z podjęciem interwencji, zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicem na temat podejmowanej interwencji, zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka, uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowanej interwencji.
Adresaci: przedstawiciele/przedstawicielki organizacji pozarządowych, a także instytucji pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci (takich jak centra pomocy rodzinie, pogotowia opiekuńcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne).
Termin: 19-20.10.2017 r., godz. 9.30-16.45.   
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cele: przekazanie wiedzy na temat problemu krzywdzenia dzieci w kontekście uwarunkowań kulturowych, czynników ryzyka krzywdzenia oraz symptomów u dzieci doświadczających przemocy; zaprezentowanie narzędzi i metod prowadzenia zajęć profilaktycznych z matkami cudzoziemskimi na temat wychowywania bez przemocy oraz z dziećmi i młodzieżą cudzoziemską w obszarze profilaktyki krzywdzenia oraz przemocy rówieśniczej.
Rekrutacja na listę podstawową zamknięta, trwa rekrutacja na listę rezerwową, stan na dzień: 13.10.2017
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: pracownicy żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci. Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 26.10.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą, rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, coachowie, osoby  pracujące z grupami (warsztaty, psychoedukacja, wsparcie), bądź chcące w przyszłości prowadzić grupy wsparcia dla ojców.
Termin: 04-05.11.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cele: zapoznanie z pracą z grupami wsparcia i rozwoju dla ojców, doświadczenie tego co jest najważniejsze w ojcowskim spotkaniu, poszerzanie wiedzy na temat wspierania mężczyzn w budowaniu bliskich relacji z samym sobą, z partnerką i dziećmi.
Rekrutacja na listę podstawową zamknięta, trwa rekrutacja na listę rezerwową, stan na dzień: 09.10.2017
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: pracownicy żłobków, przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci. Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 7.11.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawa w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dziecka, wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu form krzywdzenia dziecka (przestępstwo, zagrożenie dobra dziecka) oraz wiedzę z zakresu procedur interwencyjnych związanych z krzywdzeniem dziecka (podejmowanie interwencji, udział w procedurach), rozwój umiejętności w zakresie podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dziecka.
Rekrutacja na listę podstawową zamknięta, trwa rekrutacja na listę rezerwową, stan na dzień: 13.10.2017
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci z klas szkół podstawowych. Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 21.11.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci w wieku szkolnym oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi w wieku szkolnym z zakresu przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci.
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, coachowie, osoby  pracujące z grupami (warsztaty, psychoedukacja, wsparcie), bądź chcące w przyszłości prowadzić grupy wsparcia dla ojców.
Termin: 02.12.2017 r., godz. 9.00-16.00, 03.12.2017 r., godz. 9.00-15.15.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cele: zapoznanie z pracą z grupami wsparcia i rozwoju dla ojców, doświadczenie tego co jest najważniejsze w ojcowskim spotkaniu, poszerzanie wiedzy na temat wspierania mężczyzn w budowaniu bliskich relacji z samym sobą, z partnerką i dziećmi.

Szkolenia zrealizowane:

Trwa proces rejestracji uzupełniającej
Adresaci:
przedstawiciele warszawskich placówek: nauczyciele z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci klas podstawowych i gimnazjum. Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 7.10.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego oraz nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym.