logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inni przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci
Termin: 14.11.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka; nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowania go do współpracy w związku z podjęciem interwencji; zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicem na temat podejmowanej interwencji; zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka; uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowanej interwencji.

Szkolenia zrealizowane:

Adresaci: biblioteki, domy kultury, szkoły, przedszkola, świetlice, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale, organizatorzy wypoczynku i czasu wolnego dzieci w okresie wakacji i inne placówki.
Termin: 24.06-31.08.2019
Miejsce: Twoja miejscowość
Koszt: nieodpłatnie (dla pierwszych 100 zamawiających).
Cele: propagowanie idei internetu bezpiecznego dla dzieci poprzez organizaowanie wakacyjnych warsztatów.
Pakiet edukacyjny zawiera: scenariusz zajęć (jest on elastyczny tzn. można go dopasowywać do liczby i wieku uczestników, czasu i możliwości, poszerzać o dodatkowe treści) oraz dodatkowe materiały umożliwiające samodzielne zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci o tematyce bezpieczeństwo w internecie.

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych: dyrektorzy, kierownicy i nauczyciele oraz opiekunowie ze szkół podstawowych, przedszkoli i żłobków, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci. Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 17.09.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Centrum Pomocy w Warszawie (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zapoznanie uczestników z podstawowymi aktami prawa w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dziecka, wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę z zakresu form krzywdzenia dziecka (przestępstwo, zagrożenie dobra dziecka) oraz wiedzę z zakresu procedur interwencyjnych związanych z krzywdzeniem dziecka (podejmowanie interwencji, udział w procedurach), rozwój umiejętności w zakresie podejmowania interwencji w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dziecka.
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy przedszkoli i szkół, nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele szkolni, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci
Termin: 20.09.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Centrum Pomcy Dzieciom w Warszawie (Bielany).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego.

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY
Adresaci:
pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, policjanci, psycholodzy i pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 25.09.2019
Miejsce: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A, ul. Pelplińska 19, Starogard Gdański
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 9.00-16.15
Cel: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; integracja specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz ochrony dzieci.

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy oraz inni przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci
Termin: 28.09.2019 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa
Koszt: nieodpłatnie
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą, rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY
Adresaci:
profesjonaliści mający kontakt z dziećmi – ofiarami przemocy: sędziowie, kuratorzy, prawnicy, pracownicy socjalni, psychologowie, terapeuci, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.
Termin: 1 października 2019 r.
Miejsce: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 9:30 - 15:00
Cel: omówienie konsekwencji doznania traumy w okresie dzieciństwa, przedstawienie dobrych praktyk w zakresie pomocy dzieciom z kraju i ze świata, zaprezentowanie standardów działania Centrum Pomocy Dzieciom, omówienie korzyści, wyzwań i skutecznych sposobów współpracy interdyscyplinarnej, zapoznanie z ofertą Centrum Pomocy Dzieciom w Gdańsku.