logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci

Limit miejsc wyczerpany.
Adresaci:
przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 15.11.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele:
• zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka,
• nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowania go do współpracy w związku z podjęciem interwencji,
• zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicem na temat podejmowanej interwencji,
• zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka, • uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowanej interwencji.
Adresaci: psycholodzy z list biegłych prowadzonych przez Prezesów sądów okręgowych, z opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych i innych placówek współpracujących z wymiarem sprawiedliwości.
Termin: 19 listopada w godzinach 15:00-18:15
Miejsce: Warszawa (ul. Przybyszewskiego 20/24)
Koszt: nieodpłatnie
Cele: poznanie metod diagnostycznych w pracy biegłego; zwiększenie wiedzy na temat wykorzystania obserwacji, wywiadów i testów w pracy biegłego.

Zapisy na listę rezerwową.
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, osoby pracujące z grupami (warsztaty, psychoedukacja, wsparcie), bądź chcące w przyszłości prowadzić grupy dla rodziców.
Termin: 24-25.11.2018 r., godz. 8.30-17.15.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 20 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cele: zapoznanie ze scenariuszem 12-godzinnego warsztatu „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” i przygotowanie do jego samodzielnego prowadzenia.

Adresaci: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy organizacji pozarządowych praktykujący w obszarze prawa karnego z Gdańska i okolic.
Termin: 24-25.11.2018 r.
Miejsce: Gdańsk (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00-16:00
Cele: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz jego udziału w postępowaniu karnym. Prowadzący zaprezentują tematykę prawnych i psychologicznych aspektów reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, udziału dziecka w czynnościach dowodowych oraz metodykę pracy kuratora procesowego.
Adresaci: psycholodzy pełniący funkcję biegłych sądowych lub zainteresowani przygotowaniem do orzecznictwa dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, pedagodzy i psychiatrzy zainteresowani współpracą z wymiarem sprawiedliwości
Termin: 26-27.11.2018 r.
Miejsce: Kraków (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie)
Koszt: nieodpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cele:
• zdobycie wiedzy o podstawowych obowiązkach i uprawnieniach biegłego psychologa w świetle obowiązujących przepisów,
• zdobycie wiedzy o wymogach formalnych i merytorycznych opracowywania opinii sądowo psychologicznej w sprawach, w których ofiarami przestępstw są małoletni,
• zwiększenie wiedzy w zakresie zasad opracowywania diagnozy psychologicznej małoletnich świadków – pokrzywdzonych, a w szczególności przedmiotu i zakresu badań psychologicznych, zasady doboru metod, interpretacja wyników badań, zasady analizy treści i formy zeznań małoletnich oraz zasady opracowywania wniosków.
Adresaci: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy organizacji pozarządowych praktykujący w obszarze prawa karnego z Białegostoku i okolic.
Termin: 1-2.12.2018 r.
Miejsce: Białystok (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt:  nieodpłatne, szkolenie jest współfinansowane ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00-16:00
Cele: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz jego udziału w postępowaniu karnym. Prowadzący zaprezentują tematykę prawnych i psychologicznych aspektów reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, udziału dziecka w czynnościach dowodowych oraz metodykę pracy kuratora procesowego.
Adresaci: psycholodzy z list biegłych prowadzonych przez Prezesów sądów okręgowych, z opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych i innych placówek współpracujących z wymiarem sprawiedliwości.
Termin: 3 grudnia w godzinach 15:00-18:15
Miejsce: Warszawa (ul. Przybyszewskiego 20/24)
Koszt: nieodpłatnie
Cele: poznanie przepisów prawa dot. wysłuchania małoletnich; zwiększenie wiedzy na temat warunków realizacji wysłuchania; zwiększenie wiedzy na temat standardów wysłuchania; poznanie praw i obowiązków małoletniego w procedurze wysłuchania.

Zapisy na listę rezerwową.
Adresaci: adwokaci, radcowie prawni, prawnicy organizacji pozarządowych praktykujący w obszarze prawa karnego z Warszawy i okolic.
Termin: 8-9.12.2018 r.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatne,  szkolenie jest współfinansowane ze środków - Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Czas trwania: 2 dni, w godz. 9:00-16:00
Cele: pogłębienie przez uczestników wiedzy dotyczącej reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem oraz jego udziału w postępowaniu karnym. Prowadzący zaprezentują tematykę prawnych i psychologicznych aspektów reprezentacji dziecka pokrzywdzonego przestępstwem, udziału dziecka w czynnościach dowodowych oraz metodykę pracy kuratora procesowego.

 

Rejestracja: 2018-10-24 - 2018-12-05

Liczba miejsc: 16

Szkolenia zrealizowane:

Konferencja zrealizowana. Trwa ewaluacja.
Adresaci:
sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 22-23.10.2018 r., 2 dni.
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
Koszt: 350 złotych brutto – przy rejestracji do 31 sierpnia br.
400 złotych brutto – przy rejestracji do 30 września br.
450 złotych brutto – przy rejestracji w październiku 2018 r.
płatne na podstawie faktury proformy wystawionej przez organizatora (szczegóły w regulaminie).
Cel: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; prezentacja modelowych rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz projektów oraz inicjatyw praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom; integracja środowiska specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy polskich i zagranicznych profesjonalistów.

Seminarium zrealizowano. Trwa ewaluacja.
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i dyrektorzy szkół.
Termin: 11.06.2018 r.
Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom, Przybyszewskiego 20/24. Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 9:30-13:15
Cele: przedstawienie roli różnych działań profilaktycznych w ochronie dzieci przed wykorzystaniem seksualnym; prezentacja rozwiązań i narzędzi pomocnych w prowadzeniu działań profilaktycznych w szkołach; promowanie narzędzi: www.edukacja.fdds.pl; przedstawienie oferty Centrum Pomocy Dzieciom (model pomocy interdyscyplinarnej); przedstawienie oferty Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom.