logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: psychologowie, terapeuci, psychoterapeuci, psychiatrzy-psychoterapeuci.
Ofertę studium kierujemy w szczególności do osób, które:
- mają doświadczenie w pracy klinicznej z rodzinami;
- w swojej pracy klinicznej stykają się z problemem depresji okołoporodowej;
- pracują lub chcą pracować terapeutycznie z kobietami w okresie okołoporodowym.
Pierwszeństwo mają osoby zatrudnione w placówkach świadczących usługi nieodpłatnie dla klientów/pacjentów.
Termin: od 13 kwietnia 2018 r. do 31 listopada 2018 r.
Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, Warszawa.
Koszt: Studium jest realizowane dzięki dotacji firmy Bridgepoint, jest bezpłatne dla uczestników.
Czas trwania: 96 godzin szkoleniowych, 6 zjazdów po 2 dni (piątek-sobota).
Cele: zwiększenie wiedzy słuchaczy na temat psychologiczno-społecznego kontekstu macierzyństwa, etiologii, diagnozowania, różnicowania i terapii depresji okołoporodowej i innych zaburzeń okresu okołoporodowego w perspektywie aktualnej wiedzy medycznej, rozumienia depresji okołoporodowej w różnych podejściach psychoterapeutycznych, metod pracy terapeutycznej z kobietą cierpiącą na depresję okołoporodową i jej rodziną.

Adresaci: pracownicy żłobków i przedszkoli (opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy) oraz opiekunowie Klubów Malucha z dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, niezatrudnieni na stanowisku psychologa, zawodowo opiekujący się dziećmi do 6 roku życia.
Termin: od 8.03 do 20.05.2018 r.
Miejsce: Warszawa, Mokotów (dokładny adres zostanie podany przed pierwszym zjazdem).
Koszt: szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników, finansowane przez Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
Czas trwania: 100 godzin dydaktycznych w formie czterech zjazdów 2 i 3-dniowych w godz. 9:00-16:30 (w sumie 10 dni szkoleniowych).
Cele: zwiększenie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i zachowania dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia oraz roli opiekuna i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z zachowaniami czy przeżywanymi emocjami przez dzieci, a także zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z pomocą rodzinie i dziecku w sytuacji rozstania z rodzicem, radzenia sobie z emocjami, stawiania granic, współpracy z dzieckiem, motywowania jego do działania, nagradzania i uczenia ponoszenia konsekwencji za postępowanie. Zwiększenie wiedzy o czynnikach ryzyka krzywdzenia dziecka i zakresie interwencji będącej w kompetencjach opiekuna.

Szkolenia zrealizowane:

Trwa proces ewaluacji i pobierania zaświadczeń.
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, socjoterapeuci, wychowawcy, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi lub na rzecz dzieci.
Termin: 02-03.02.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12/25.
Koszt: 390 zł netto (+23 %VAT/VAT zw.) za osobę.
Czas trwania:
16 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cel: uwrażliwienie na problem przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni oraz zdobycie przez uczestników umiejętności przeciwdziałania zjawisku i podejmowania interwencji i działań pomocowych w sytuacji zaistnienia przemocy rówieśniczej.

Trwa proces ewaluacji
Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, rodzice, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się problemem.
Koordynatorzy badania w szkołach, przedstawiciele Ministerstw, media.
Termin: 13.12.2017 r., godz. 10.00-15.00.
Miejsce: Oxford Tower, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 5 godzin.
Cel: zaprezentowanie wyników badania na temat kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią, określenie skali problemu, przedstawienie propozycji działań profilaktycznych oraz zaprezentowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych do wykorzystania przez nauczycieli.