logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 22-23.10.2018 r., 2 dni.
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
Koszt: 350 złotych brutto – przy rejestracji do 31 sierpnia br.
400 złotych brutto – przy rejestracji do 30 września br.
450 złotych brutto – przy rejestracji w październiku 2018 r.
płatne na podstawie faktury proformy wystawionej przez organizatora (szczegóły w regulaminie).
Cel: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; prezentacja modelowych rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz projektów oraz inicjatyw praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom; integracja środowiska specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy polskich i zagranicznych profesjonalistów.

Adresaci: biblioteki, domy kultury, szkoły, świetlice, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale, organizatorzy wypoczynku i czasu wolnego dzieci w okresie wakacji i inne placówki.
Termin: 23.06-31.08.2018
Miejsce: Twoja miejscowość
Koszt: nieodpłatnie (dla pierwszych 200 zamawiająch), kolejne zgłoszenia – zamawiający pokrywa koszty wysyłki.
Czas trwania:
Cele:
propagowanie idei internetu bezpiecznego dla dzieci poprzez organizaowanie wakacyjnych pikników.

Pakiet edukacyjny zawierający scenariusze pikników oraz dodatkowe materiały umożliwiające samodzielne zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy dla dzieci o tematyce bezpieczeństwo w internecie.

Adresaci: pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby.
Termin: 20.06.2018 r., godz. 9.00-15.00.
Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie, ul. Przybyszewskiego 20/24.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 7 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie oraz podniesienie kompetencji w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych.

Szkolenia zrealizowane:

Szkolenie zrealizowano. Trwa ewaluacja.
Adresaci: asystenci rodziny, kuratorzy, pracownicy socjalni, pedagodzy, nauczyciele przedszkolni, położne, pielęgniarki, opiekunowie.
Termin: 9.06.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa, Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman, ul. Walecznych 59.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: poszerzenie i uporządkowanie wiedzy uczestników na temat znaczenia i roli ojca w rodzinie. Uwrażliwienie specjalistów na znaczenie relacji ojciec – dziecko, na różnych etapach rozwoju dziecka. Wsparcie profesjonalistów w temacie pomocy ojcom.

Seminarium zrealizowano. Trwa ewaluacja.
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i dyrektorzy szkół.
Termin: 11.06.2018 r.
Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom, Przybyszewskiego 20/24. Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 9:30-13:15
Cele: przedstawienie roli różnych działań profilaktycznych w ochronie dzieci przed wykorzystaniem seksualnym; prezentacja rozwiązań i narzędzi pomocnych w prowadzeniu działań profilaktycznych w szkołach; promowanie narzędzi: www.edukacja.fdds.pl; przedstawienie oferty Centrum Pomocy Dzieciom (model pomocy interdyscyplinarnej); przedstawienie oferty Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom.

Konferencję zrealizowano. Ewaluacja rozpocznie się wkrótce.
Adresaci: profesjonaliści mający kontakt z rodzinami z małymi dziećmi (do 6. roku życia) m.in. lekarze, położne, pielęgniarki, pracownicy żłobków i przedszkoli, pracownicy socjalni, psychologowie, asystenci rodzin oraz przedstawiciele władz centralnych, regionalnych i lokalnych odpowiedzialnych za politykę społeczną.
Termin: 13.06.2018 r.
Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: godz. 9.00-16.40, 1 dzień.
Cele: zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, metod pracy z rodzinami ryzyka, zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem.