logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Szkolenia zrealizowane:

Trwa proces ewaluacji
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, asystenci rodzinni, dzielnicowi, pracownicy placówek pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 24-25.11.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12/25
Koszt: 390 zł netto (+23 %VAT/VAT zw.) za osobę.
Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cel: uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, udziału dzieci w procedurach karnych i cywilnych oraz nabycie podstawowych umiejętności podejmowania interwencji w przypadku zaistnienia problemu przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz prowadzenia rozmów z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami na temat podejmowania interwencji.

Trwa proces ewaluacji
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, coachowie, osoby  pracujące z grupami (warsztaty, psychoedukacja, wsparcie), bądź chcące w przyszłości prowadzić grupy wsparcia dla ojców.
Termin Zjazdu I: 04-05.11.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Termin Zjazdu II: 02.12.2017 r., godz. 9.00-16.00, 03.12.2017 r., godz. 9.00-15.15.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 32 godziny szkoleniowe, 4 dni.
Cele: zapoznanie z pracą z grupami wsparcia i rozwoju dla ojców, doświadczenie tego co jest najważniejsze w ojcowskim spotkaniu, poszerzanie wiedzy na temat wspierania mężczyzn w budowaniu bliskich relacji z samym sobą, z partnerką i dziećmi.

Trwa proces ewaluacji
Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, rodzice, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się problemem.
Koordynatorzy badania w szkołach, przedstawiciele Ministerstw, media.
Termin: 13.12.2017 r., godz. 10.00-15.00.
Miejsce: Oxford Tower, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 5 godzin.
Cel: zaprezentowanie wyników badania na temat kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią, określenie skali problemu, przedstawienie propozycji działań profilaktycznych oraz zaprezentowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych do wykorzystania przez nauczycieli.