logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 22-23.10.2018 r., 2 dni.
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
Koszt: 350 złotych brutto – przy rejestracji do 31 sierpnia br.
400 złotych brutto – przy rejestracji do 30 września br.
450 złotych brutto – przy rejestracji w październiku 2018 r.
płatne na podstawie faktury proformy wystawionej przez organizatora (szczegóły w regulaminie).
Cel: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; prezentacja modelowych rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz projektów oraz inicjatyw praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom; integracja środowiska specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy polskich i zagranicznych profesjonalistów.

Adresaci: biblioteki, domy kultury, szkoły, świetlice, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale, organizatorzy wypoczynku i czasu wolnego dzieci w okresie wakacji i inne placówki.
Termin: 23.06-31.08.2018
Miejsce: Twoja miejscowość
Koszt: nieodpłatnie (dla pierwszych 200 zamawiająch).
Czas trwania:
Cele:
propagowanie idei internetu bezpiecznego dla dzieci poprzez organizaowanie wakacyjnych pikników.

Pakiet edukacyjny zawierający scenariusze pikników oraz dodatkowe materiały umożliwiające samodzielne zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy dla dzieci o tematyce bezpieczeństwo w internecie.

Adresaci: pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby.
Termin: 21.08.2018 r., godz. 9.00-15.00.
Miejsce: Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie, ul. Przybyszewskiego 20/24.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 7 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie oraz podniesienie kompetencji w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych.

Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z rodzinami, pracownicy żłobków i przedszkoli, pracownicy socjalni , asystenci rodzin.
Termin: 19.09.2018 r.
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 9:00 - 16:50.
Cele: zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu działania na rzecz "wystarczająco dobrego" rodzicielstwa, zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziców, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w pracę z rodziną.

Adresaci: pracownicy żłobków i przedszkoli (opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy) oraz opiekunowie Klubów Malucha z dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, niezatrudnieni na stanowisku psychologa, zawodowo opiekujący się dziećmi do 6 roku życia.
Termin: od 4.10 do 15.12.2018 r.
Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Walecznych 59, Warszawa.
Koszt: szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników, finansowane przez Urząd Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
Czas trwania: 100 godzin dydaktycznych w formie czterech zjazdów 2 i 3-dniowych w godz. 9:00-16:30 (w sumie 10 dni szkoleniowych).
Cele: zwiększenie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i zachowania dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia oraz roli opiekuna i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z zachowaniami czy przeżywanymi emocjami przez dzieci, a także zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z pomocą rodzinie i dziecku w sytuacji rozstania z rodzicem, radzenia sobie z emocjami, stawiania granic, współpracy z dzieckiem, motywowania jego do działania, nagradzania i uczenia ponoszenia konsekwencji za postępowanie. Zwiększenie wiedzy o czynnikach ryzyka krzywdzenia dziecka i zakresie interwencji będącej w kompetencjach opiekuna.