logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Rejestracja zakończona – limit miejsc wyczerpany.
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, psycholodzy, pedagodzy szkolni i pracownicy innych placówek oświatowych pracujący z dziećmi w wieku 6-15 lat, zainteresowani zagadnieniem bezpieczeństwa online.
Termin: 27.04.2017 r., godz. 8:00-15:00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie, podniesienie kompetencji uczestników w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych.

Rejestracja zakończona – limit miejsc wyczerpany.
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonaliści, którzy na co dzień pracują z rodzicami dzieci 0-6 lat.
Termin: 6-7 maja 2017 r.
Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman, ul. Walecznych 59, Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: warsztat dwudniowy: 6 maja (sobota), godz. 9.00–18.00 i 7 maja (niedziela), godz. 9.00–16.00.
Cel: Przygotowanie uczestników do przeprowadzenia dwudniowego warsztatu dla ojców, który pozwala ojcom przyjrzeć się sytuacji, w jakiej się aktualnie znajdują, sposobom funkcjonowania, uczuciom im towarzyszącym, potrzebom dzieci oraz wymianić doświadczenia związane z ojcostwem.

Szkolenie odwołane.
Adresaci:
przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele ze szkół podstawowych i gimnazjów, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym, realizujących program Chronimy Dzieci.
Termin: 6.05.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą, rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.
Rejestracja zakończona – limit miejsc wyczerpany.
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: kierownicy żłobków, dyrektorzy przedszkoli, opiekunki pracujące w żłobkach, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci.
Termin: 9.05.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka, nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowania go do współpracy w związku z podjęciem interwencji, zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicem na temat podejmowanej interwencji, zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka, uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowanej interwencji.
Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci.
Termin: 13.05.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: uwrażliwienie na problem krzywdzenia dzieci; przekazanie podstawowej wiedzy na temat form krzywdzenia dzieci, czynników ryzyka krzywdzenia oraz symptomów u dzieci doświadczających przemocy i wykorzystywania seksualnego; wypracowanie podstawowych umiejętności w zakresie identyfikowania dzieci krzywdzonych lub zagrożonych krzywdzeniem; wypracowanie podstawowych umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z dzieckiem krzywdzonym.
Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele ze szkół i przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci.
Termin: 20.05.2017 r., godz. 9:00 - 16:00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci w wieku szkolnym oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi w wieku szkolnym z zakresu przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci.

Adresaci: szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
Termin: 25.05.2017.
Miejsce: Twoja szkoła.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 6 godzin.
Cele: organizacja Digital Youth Forum w szkole na podstawie relacji na żywo z DYF w Warszawie.

Adresaci: profesjonaliści mający kontakt z rodzinami z małymi dziećmi (do 6. roku życia) m.in. lekarze, położne, pielęgniarki, pracownicy żłobków i przedszkoli, pracownicy socjalni, psychologowie, asystenci rodzin oraz przedstawiciele władz centralnych, regionalnych i lokalnych odpowiedzialnych za politykę społeczną.
Termin: 5.06.2017 r.
Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: godz. 9.00-16.40, 1 dzień.
Cele: zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, metod pracy z rodzinami ryzyka, zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem.

Szkolenie zrealizowano – trwa ewaluacja.
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, psycholodzy, pedagodzy szkolni i pracownicy innych placówek oświatowych pracujący z dziećmi w wieku 6-15 lat, zainteresowani zagadnieniem bezpieczeństwa online.
Termin: 6.04.2017 r., godz. 8:00-15:00.
Miejsce: Kielce (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie, podniesienie kompetencji uczestników w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych.

Szkolenie zrealizowano – trwa ewaluacja.
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: kierownicy żłobków, dyrektorzy przedszkoli, opiekunki pracujące w żłobkach, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele warszawskich placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym, realizujących program Chronimy Dzieci.
Termin: 20.04.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego.