logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Limit miejsc wyczerpany. Zapisy na listę rezerwową.
Adresaci:
sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy, psycholodzy, pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 22-23.10.2018 r., 2 dni.
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.
Koszt: 350 złotych brutto – przy rejestracji do 31 sierpnia br.
400 złotych brutto – przy rejestracji do 30 września br.
450 złotych brutto – przy rejestracji w październiku 2018 r.
płatne na podstawie faktury proformy wystawionej przez organizatora (szczegóły w regulaminie).
Cel: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; prezentacja modelowych rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz projektów oraz inicjatyw praktycznej pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw i ich rodzinom; integracja środowiska specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy polskich i zagranicznych profesjonalistów.

Limit miejsc wyczerpany.
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z rodzinami, pracownicy żłobków i przedszkoli, pracownicy socjalni, asystenci rodzin.
Termin: 19.09.2018 r.
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 9:00-16:50, 1 dzień.
Cele: zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu działania na rzecz "wystarczająco dobrego" rodzicielstwa, zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziców, przedstawienie innowacyjnych narzędzi zwiększających wiedze i kompetencje rodziców i profesjonalistów w obszarze ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w pracę z rodziną.

Rekrutacja zakończona. Limit miejsc wyczerpany.
Adresaci:
przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 22.09.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem, wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed przemocą, rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce.

Limit miejsc wyczerpany.
Adresaci: pracownicy socjalni, asystenci rodziny, kuratorzy sądowi, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, biegli psycholodzy, policjanci, psycholodzy i pedagodzy, pracownicy instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych pracujących z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 25.09.2018 r.
Miejsce: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A, ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 9.30-15.30.
Cele: upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci; integracja specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz ochrony dzieci.
Rekrutacja zakończona.
Adresaci:
pracownicy żłobków i przedszkoli (opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy) oraz opiekunowie Klubów Malucha z dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, niezatrudnieni na stanowisku psychologa, zawodowo opiekujący się dziećmi do 6 roku życia.
Termin: od 4.10 do 15.12.2018 r.
Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Walecznych 59, Warszawa.
Koszt: szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników, finansowane przez Urząd Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy.
Czas trwania: 100 godzin dydaktycznych w formie czterech zjazdów 2 i 3-dniowych w godz. 9:00-16:30 (w sumie 10 dni szkoleniowych).
Cele: zwiększenie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i zachowania dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia oraz roli opiekuna i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z zachowaniami czy przeżywanymi emocjami przez dzieci, a także zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z pomocą rodzinie i dziecku w sytuacji rozstania z rodzicem, radzenia sobie z emocjami, stawiania granic, współpracy z dzieckiem, motywowania jego do działania, nagradzania i uczenia ponoszenia konsekwencji za postępowanie. Zwiększenie wiedzy o czynnikach ryzyka krzywdzenia dziecka i zakresie interwencji będącej w kompetencjach opiekuna.

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 13.10.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie. Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego.

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 15.11.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele:
• zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka,
• nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowania go do współpracy w związku z podjęciem interwencji,
• zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicem na temat podejmowanej interwencji,
• zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka, • uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowanej interwencji.

Szkolenia zrealizowane:

Adresaci: biblioteki, domy kultury, szkoły, świetlice, ośrodki pomocy społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szpitale, organizatorzy wypoczynku i czasu wolnego dzieci w okresie wakacji i inne placówki.
Termin: 23.06-31.08.2018
Miejsce: Twoja miejscowość
Koszt: nieodpłatnie (dla pierwszych 200 zamawiająch).
Czas trwania:
Cele:
propagowanie idei internetu bezpiecznego dla dzieci poprzez organizaowanie wakacyjnych pikników.

Pakiet edukacyjny zawierający scenariusze pikników oraz dodatkowe materiały umożliwiające samodzielne zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy dla dzieci o tematyce bezpieczeństwo w internecie.

Trwa ewaluacja.
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci z przedszkoli i klas szkół podstawowych.
Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 15.09.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci w wieku szkolnym oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z zakresu przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci.