logo fdds

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Szkolenie odwołane.
Adresaci:
psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonaliści pracujący z dziećmi do 6 roku życia.
Termin: 21-22.04.br. (sobota-niedziela).
Miejsce: Warszawa, Centrum Dziecka i Rodziny FDDS, ul. Walecznych 59.
Koszt: 390zł netto + 23% VAT/VAT zw. 
Czas trwania:
2 dni tj. 16 godzin dydaktycznych (x45min) + przerwy.
Cel: przygotowanie uczestników do prowadzenia warsztatów dla rodziców na temat wychowania bez klapsa, według autorskiego programu i scenariusza.

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych i przedszkoli, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych.
Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 20.04.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi z zakresu przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci.
Adresaci: profesjonaliści mający kontakt z dziećmi – ofiarami przemocy: sędziowie, kuratorzy, prawnicy, pracownicy socjalni, psychologowie, terapeuci, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.
Termin: 26 kwietnia 2018 r.
Miejsce: seminarium: Hotel Novotel Centrum, ul. Marszałkowska 94, sala Róża;
zwiedzanie Centrum Pomocy Dzieciom: ul. Przybyszewskiego 20/24
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: seminarium: 10:00-13:00,
zwiedzanie Centrum Pomocy Dzieciom: 13:00-15:00
Cel: omówienie konsekwencji doznania traumy w okresie dzieciństwa, przedstawienie zagranicznych dobrych praktyk w zakresie pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw, zaprezentowanie standardów działania Centrum Pomocy Dzieciom, omówienie korzyści, wyzwań i skutecznych sposobów współpracy interdyscyplinarnej, zapoznanie z ofertą i zwiedzanie Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie.

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: kierownicy żłobków, dyrektorzy przedszkoli, opiekunki pracujące w żłobkach, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci do 6 r.ż..
Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl.
Termin: 08.05.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy dotyczącej identyfikacji zjawiska krzywdzenia dzieci i diagnozy dziecka krzywdzonego.

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (13-17 lat).
Termin: 17.05.2018.
Miejsce: cała Polska.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 6 godzin.
Cele: organizacja Digital Youth Forum w szkole na podstawie relacji na żywo z DYF w Warszawie.

Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: kierownicy żłobków, dyrektorzy przedszkoli, opiekunki pracujące w żłobkach, nauczyciele wychowania przedszkolnego, pedagodzy, psycholodzy, inni przedstawiciele placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci do 6 r.ż..
Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl.
Termin: 24.05.2018 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele:
• zdobycie wiedzy o sposobach i kierunkach podejmowania interwencji psychologicznej w przypadku ujawnienia krzywdzenia dziecka,
• nabycie umiejętności informowania rodzica/opiekuna dziecka o podejrzeniach krzywdzenia i motywowania go do współpracy w związku z podjęciem interwencji,
• zdobycie umiejętności prowadzenia rozmowy z rodzicem na temat podejmowanej interwencji,
• zdobycie wiedzy na temat udziału dziecka w procedurach karnych i przygotowania go do roli świadka, • uwrażliwienie na przeżycia dziecka oraz jego rodzica/opiekuna w sytuacji podejmowanej interwencji.

Adresaci: profesjonaliści mający kontakt z rodzinami z małymi dziećmi (do 6. roku życia) m.in. lekarze, położne, pielęgniarki, pracownicy żłobków i przedszkoli, pracownicy socjalni, psychologowie, asystenci rodzin oraz przedstawiciele władz centralnych, regionalnych i lokalnych odpowiedzialnych za politykę społeczną.
Termin: 13.06.2018 r.
Miejsce: Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: godz. 9.00-16.40, 1 dzień.
Cele: zwiększenie wiedzy profesjonalistów z zakresu czynników ryzyka krzywdzenia małych dzieci, metod pracy z rodzinami ryzyka, zapoznanie z przykładami dobrych praktyk w zakresie ochrony małych dzieci przed przemocą, stworzenie okazji do wymiany poglądów i doświadczeń, zintegrowanie środowiska profesjonalistów zaangażowanych w ochronę najmłodszych dzieci przed krzywdzeniem.
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy i inni profesjonaliści, pracujący w placówkach, w których przebywają dzieci.
Termin: 16-17.06.2018 r. (sobota-niedziela).
Miejsce: Warszawa, jedna z placówek FDDS - dokładny adres zostanie podany po zamknięciu rekrutacji.
Koszt: 390 zł netto + 23% VAT/VAT zw.
Uwaga! Za zgłoszenie się do 30 kwietnia proponujemy dodatkowy rabat 7% od podanej ceny. 
Czas trwania: 2 dni, tj. 16 godzin dydaktycznych + przerwy.
Cele: zapoznanie uczestników szkolenia ze standardami ochrony dzieci przed krzywdzeniem w placówce, wyposażenie w wiedzę z zakresu tworzenia Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem, a także rozwój umiejętności w zakresie tworzenia systemowych rozwiązań na rzecz ochrony dzieci oraz uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia wobec dzieci i przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych.
Rekrutacja zakończona. Osoby przyjęte zostały poinformowane.
Adresaci: pracownicy żłobków i przedszkoli (opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy) oraz opiekunowie Klubów Malucha z dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, niezatrudnieni na stanowisku psychologa, zawodowo opiekujący się dziećmi do 6 roku życia.
Termin: od 8.03 do 20.05.2018 r.
Miejsce: Warszawa, Mokotów (dokładny adres zostanie podany przed pierwszym zjazdem).
Koszt: szkolenie jest nieodpłatne dla uczestników, finansowane przez Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.
Czas trwania: 100 godzin dydaktycznych w formie czterech zjazdów 2 i 3-dniowych w godz. 9:00-16:30 (w sumie 10 dni szkoleniowych).
Cele: zwiększenie wiedzy na temat specyficznych potrzeb i zachowania dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia oraz roli opiekuna i sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych związanych z zachowaniami czy przeżywanymi emocjami przez dzieci, a także zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z pomocą rodzinie i dziecku w sytuacji rozstania z rodzicem, radzenia sobie z emocjami, stawiania granic, współpracy z dzieckiem, motywowania jego do działania, nagradzania i uczenia ponoszenia konsekwencji za postępowanie. Zwiększenie wiedzy o czynnikach ryzyka krzywdzenia dziecka i zakresie interwencji będącej w kompetencjach opiekuna.

Rekrutacja zakończona. Osoby przyjęte zostały poinformowane.
Adresaci:
psychologowie, terapeuci, psychoterapeuci, psychiatrzy-psychoterapeuci.
Ofertę studium kierujemy w szczególności do osób, które:
- mają doświadczenie w pracy klinicznej z rodzinami;
- w swojej pracy klinicznej stykają się z problemem depresji okołoporodowej;
- pracują lub chcą pracować terapeutycznie z kobietami w okresie okołoporodowym.
Pierwszeństwo mają osoby zatrudnione w placówkach świadczących usługi nieodpłatnie dla klientów/pacjentów.
Termin: od 13 kwietnia 2018 r. do 31 listopada 2018 r.
Miejsce: Centrum Dziecka i Rodziny Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, Warszawa.
Koszt: Studium jest realizowane dzięki dotacji firmy Bridgepoint, jest bezpłatne dla uczestników.
Czas trwania: 96 godzin szkoleniowych, 6 zjazdów po 2 dni (piątek-sobota).
Cele: zwiększenie wiedzy słuchaczy na temat psychologiczno-społecznego kontekstu macierzyństwa, etiologii, diagnozowania, różnicowania i terapii depresji okołoporodowej i innych zaburzeń okresu okołoporodowego w perspektywie aktualnej wiedzy medycznej, rozumienia depresji okołoporodowej w różnych podejściach psychoterapeutycznych, metod pracy terapeutycznej z kobietą cierpiącą na depresję okołoporodową i jej rodziną.