logo Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

   platforma edukacyjna dla profesjonalistów

    na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą

przejdz do tresci


Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, asystenci rodzinni, dzielnicowi, pracownicy placówek pieczy zastępczej, pracownicy socjalni i inne osoby pracujące z dziećmi i na rzecz dzieci.
Termin: 24-25.11.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa, Centrum Pomocy Dzieciom im. Ireny Kornatowskiej, ul. Mazowiecka 12/25
Koszt: 390 zł netto (+23 %VAT/VAT zw.) za osobę.
Czas trwania: 16 godzin szkoleniowych, 2 dni.
Cel: uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem, udziału dzieci w procedurach karnych i cywilnych oraz nabycie podstawowych umiejętności podejmowania interwencji w przypadku zaistnienia problemu przemocy i wykorzystywania seksualnego oraz prowadzenia rozmów z dzieckiem i jego rodzicami/opiekunami na temat podejmowania interwencji.

Adresaci: rodzice, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby.
Termin: 23.11.2017 r., godz. 10.00-13.00.
Miejsce: Kino Atlantic, ul. Chmielna 33, Warszawa.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 3 godziny.
Cele: Budowanie świadomości na temat specyfiki problemu uwodzenia dzieci w internecie, skali zjawiska, zachowań typowych dla sprawców uwodzenia oraz sygnałów, które mogą wskazywać, że dziecko jest jego ofiarą. Omówienie sposobów rozmowy z dzieckiem na ważne tematy. Zastanowienie się, dlaczego warto pamiętać o potrzebach i emocjach dziecka oraz jak dostosować komunikat do fazy rozwojowej, a także, w jaki sposób etap rozwoju wpływa na postrzeganie przez dziecko siebie i otaczającej go rzeczywistości.
Adresaci: rodzice, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby.
Termin: 29.11.2017 r., godz. 11.00-13.00.
Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Wyszyńskiego 1, Białystok.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 2 godziny.
Cele: Budowanie świadomości na temat specyfiki problemu uwodzenia dzieci w internecie, skali zjawiska, zachowań typowych dla sprawców uwodzenia oraz sygnałów, które mogą wskazywać, że dziecko jest jego ofiarą. Omówienie sposobów rozmowy z dzieckiem na ważne tematy. Zastanowienie się, dlaczego warto pamiętać o potrzebach i emocjach dziecka oraz jak dostosować komunikat do fazy rozwojowej, a także, w jaki sposób etap rozwoju wpływa na postrzeganie przez dziecko siebie i otaczającej go rzeczywistości.
Adresaci: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, coachowie, osoby  pracujące z grupami (warsztaty, psychoedukacja, wsparcie), bądź chcące w przyszłości prowadzić grupy wsparcia dla ojców.
Termin Zjazdu I: 04-05.11.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Termin Zjazdu II: 02.12.2017 r., godz. 9.00-16.00, 03.12.2017 r., godz. 9.00-15.15.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 32 godziny szkoleniowe, 4 dni.
Cele: zapoznanie z pracą z grupami wsparcia i rozwoju dla ojców, doświadczenie tego co jest najważniejsze w ojcowskim spotkaniu, poszerzanie wiedzy na temat wspierania mężczyzn w budowaniu bliskich relacji z samym sobą, z partnerką i dziećmi.
Adresaci: rodzice, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby.
Termin: 4.12.2017 r., godz. 11.00-14.00.
Miejsce: Kino Helios (Centrum Alfa), ul. Kołobrzeska 14C, Gdańsk.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 3 godziny.
Cele: Budowanie świadomości na temat specyfiki problemu uwodzenia dzieci w internecie, skali zjawiska, zachowań typowych dla sprawców uwodzenia oraz sygnałów, które mogą wskazywać, że dziecko jest jego ofiarą. Omówienie sposobów rozmowy z dzieckiem na ważne tematy. Zastanowienie się, dlaczego warto pamiętać o potrzebach i emocjach dziecka oraz jak dostosować komunikat do fazy rozwojowej, a także, w jaki sposób etap rozwoju wpływa na postrzeganie przez dziecko siebie i otaczającej go rzeczywistości.
Adresaci: pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele oraz inne zainteresowane osoby.
Termin: 5.12.2017 r., godz. 9.00-15.00.
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, ul. Wólczańska 202, sala 220.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 7 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: wprowadzenie w problematykę zagrożeń wobec dzieci i młodzieży w internecie oraz podniesienie kompetencji w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci i młodzież online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych.

Adresaci: nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, rodzice, osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą, przedstawiciele organizacji i instytucji zajmujących się problemem.
Koordynatorzy badania w szkołach, przedstawiciele Ministerstw, media.
Termin: 13.12.2017 r., godz. 10.00-15.00.
Miejsce: Oxford Tower w Warszawie.
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 5 godzin.
Cel: zaprezentowanie wyników badania na temat kontaktu dzieci i młodzieży z pornografią, określenie skali problemu, przedstawienie propozycji działań profilaktycznych oraz zaprezentowanie scenariuszy zajęć lekcyjnych do wykorzystania przez nauczycieli.

Szkolenia zrealizowane:

Trwa proces ewaluacji
Adresaci: przedstawiciele warszawskich placówek: dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy, psycholodzy oraz pracownicy innych placówek oświatowych i opiekuńczych, w których przebywają dzieci z klas szkół podstawowych. Warunek konieczny! placówka musi realizować program Chronimy Dzieci, tzn. musi być zgłoszona na www.chronimydzieci.pl
Termin: 21.11.2017 r., godz. 9.00-16.00.
Miejsce: Warszawa (dokładny adres zostanie podany osobom zakwalifikowanym na szkolenie).
Koszt: nieodpłatnie.
Czas trwania: 8 godzin szkoleniowych, 1 dzień.
Cele: uwrażliwienie uczestników na problemy i zagrożenia dzieci w wieku szkolnym oraz przygotowanie do realizacji zajęć profilaktycznych z dziećmi w wieku szkolnym z zakresu przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci.